Mihai Serban

08/06/2010

50 de ani de la primul zbor al rucsacului zburator, Justin Capra

Filed under: Uncategorized — admin @ 20:13

http://www.youtube.com/watch?v=jz_4k51eeGw

TrOty realizare a 3 romani.

Filed under: Uncategorized — admin @ 20:11

http://www.youtube.com/watch?v=eEwO0kAbnvQ

Justin Capra premiul fundatiei Voiculescu

Filed under: Uncategorized — admin @ 20:09

http://www.youtube.com/watch?v=LiDvLBHHLFA

Justin Capra

Filed under: Uncategorized — admin @ 20:08

http://www.youtube.com/watch?v=jIIhvuZSh98

TrOty Justin Capra

Filed under: Uncategorized — admin @ 20:07

http://www.youtube.com/watch?v=n2X1lY9i6H4

22/05/2006

Suma minima in valuta la iesirea din tara mai 2006

Filed under: Uncategorized — admin @ 08:59

Hot?rârea nr. 475/2006 din 12/04/2006 privind stabilirea cuantumului sumei minime în valut? pe care trebuie s? o prezinte cet??enii români la ie?irea din tar?, când c?l?toresc în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state pentru care nu este necesar? viza de intrare, precum ?i a modalit?tilor prin care se poate face dovada detinerii acesteia

 

în temeiul art. 108 din Ctjnstitu?ia României, republicat?, ;i al art. 1 alin. (2) din Ordonan?a de

urgen(? a Guvcrnului nr. 144/2001 privind Indeplinirea de c?tre ceiatenii români, la ic?irea din ?ar?, a conditiilor de in-

trare în statele membre ale Uniunii Europene si în alte slate, aprobal? cu modificâri ?i complet?ri prin Legea nr. 177/2002,

Cu modific?rile si complet?rile ulterioare,

Guvernul României adoptâ prezenta hot?râre.

Art. 1. – Cet?(.enii români care c?l?toresc în statek membre ale Uniunii Europene sau în alLe state pentru care nu cste necesiir? viza de intrare trcbuie s? prezmte la comrolul de frontier? cfectuat la ie?irea din ?ar? dovada de?inerii unei sumc minime în valut?.

Art. 2. - (1) Suma minim? în valut? pentru fiecare per-soan? se cnnsriluie dimr-o sum? fix? de 150 euro sau echiva-lent, care sâ acopere chelluielile de transport pân? în tara de deslina?ie ?i de întoarcere în România, ?i dintr-o sum? core-spunz?toare num?rului de zile de ?edere declarat?.

(2) Cuantumul sumei minime în valutâ corespunz?toare num?rului de zile dc ?edere este urm?iorul;

a)  

30 ciiro sau cxbivalent, pcnim fîecare /.i de ?edere de-
clarat?, dar nu mai putin de 5 zilc, în caml c?l?Loriei în
statele din Uniunea European?; sau

 

b)        20 euro sau echivalent, pentru fiecare zi de ?edere dc-
clarat?, dar nu mai piitin de 5 zile, în caml c?l?toriei în
cele-
lalte statc pentru care nu este necesar? viza de intrare.

 

Art. 3. – (1) Dovada detinerii sumei minime în valut? în condi?iile prev?zute la arc. 2 se face prin una dintre urm?-toarele fbrme:

a)  

suma în valut? cfectiv?, sub forma bancnolelor %\ mone-
delor în circulatie;

 

b)  cecuri de c?l?torie; .

 

c)       carduri cu utilizare interna?ional?, înso(.ite de extras de
cont sau chitant? dc bancoraat eliberatc cu cel mult 24 de
ore înaintea prezentâru la ie?irtii din tar?;

 

d)      alte garan?ii financiare cum sunc: scrisoare de garantie sau
angajament de sponsorizare, semnate de persoana care
g?zduie?te
cct?teanul român pe teritoriul statului de destinatie
?i autendficaie conform legii Statului respectiv; garan?ie legal?
din partea unei b?nci sau ordinc de plat? valabile, dup? taz;

 

e)   voucher eliberat de o ageniie de turisni licen?iat? po-
trivit legii sau un alt documcnt care atcst? plata în avans a
serviciilor structurilor de primire turistice din statul de desti-
natie.

 

 

 

 

 

 

 

« Previous Page

Powered by WordPress